మీరు అపవాది తంత్రములను ఎదిరించుటకు శక్తిమంతులగునట్లు దేవుడిచ్చు సర్వాంగ కవచమును ధరించుకొనుడి.ఎఫెసీయులకు అధ్యాయం 6:11సాతాను మాయలుసాతానిస్ ట్సర్క్యులర్


మిషన్ ఆఫ్ ది క్వీన్ ఆఫ్ ది కోస్ట్


క్రైస్తవులు వ్యతిరేకంగా సాతాను యొక్క ప్రణాళికలు


సాతాను మాయలు
నిబ్బరమైన బుద్ధి గలవారై మెలకువగా ఉండుడి; మీ విరోధియైన అపవాది గర్జించు సింహమువలె ఎవరిని మింగుదునా అని వెదకుచు తిరుగుచున్నాడు. 1పేతురు అధ్యాయం 5:8