హెచ్చరికలు

 

ఈ పుస్తకం ఉచితం మరియు ఏ విధంగానూ వాణిజ్యానికి వనరుగా ఉండదు.

 

ఈ పుస్తకాన్ని మీ ఉపన్యాసాల కోసం లేదా పంపిణీ చేయడానికి లేదా సోషల్ నెట్‌వర్క్‌లలో మీ సువార్తీకరణ కోసం కూడా కాపీ చేయడానికి మీకు స్వేచ్ఛ ఉంది, దీని కంటెంట్ ఏ విధంగానూ సవరించబడలేదు లేదా మార్చబడలేదు మరియు mcreveil.org సైట్ మూలంగా పేర్కొనబడింది.

 

ఈ బోధలను, సాక్ష్యములను అమ్ముటకు ప్రయత్ని౦చే దురాశగల సాతాను ఏజెంట్లారా, మీకు శ్రమ!

 

www.mcreveil.org వెబ్సైట్ చిరునామాను దాచిపెట్టేటప్పుడు లేదా వాటిలోని విషయాలను తారుమారు చేస్తున్నప్పుడు సోషల్ నెట్వర్క్లలో ఈ బోధలను మరియు సాక్ష్యాలను ప్రచురించడానికి మీరు ఇష్టపడే సాతాను కుమారులారా, మీకు శ్రమ!

 

మీరు మనుష్యుల నీతిని తప్పి౦చుకోగలరని తెలిసికొనుడి గాని దేవుని తీర్పును తప్పి౦చుకోరు.

 

సర్పములారా, సర్పసంతానమా, నరకశిక్షను మీ రేలాగు తప్పించుకొందురు? మత్తయి 23:33

 

నోటా బెనె

 

ఈ పుస్తకం క్రమం తప్పకుండా నవీకరించబడుతుంది. వెబ్సైట్లో నవీకరించబడిన సంస్కరణను డౌన్లోడ్ చేయడానికి మేము మీకు సలహా ఇస్తున్నాము www.mcreveil.org

 

హెచ్చరిక టెస్టిమోనియల్స్

 

ప్రియమైన సహోదరులారా, స్నేహితులారా, మేము మీకు వివిధ సాక్ష్యాదారణలు అ౦దుబాటులో ఉ౦డడ౦ తో స౦తోష౦గా ఉ౦టా౦. అవి మన ఆధ్యాత్మిక ప్రగతికి, మన అభ్యున్నతికి ఉపయోగపడతాయి. కథల్లో కొన్ని సాతానును సేవచేసిన వ్యక్తుల నుండి వచ్చాయి, మరికొన్ని స్వర్గం మరియు/లేదా నరకాన్ని చూసిన ప్రజల నుండి వచ్చాయి. మొత్తమ్మీద కథలు మన వివేచనను బలపరుస్తాయి, ఆధ్యాత్మిక పోరాటానికి కళ్ళు తెరుస్తారు. అ౦తేకాక, సాతాను, ఆయన ఏజెంట్లు మన౦ నిత్య౦ చేసే దాడులకు వ్యతిరేక౦గా మెరుగ్గా సన్నద్ధమవడానికి అవి మనకు సహాయ౦ చేస్తాయి.

 

టెస్టిమోనియల్స్ సువార్త వాక్యానికి విధంగానూ తీసుకోకూడదు, అ౦టే పూర్తిగా సత్య౦, మరియు అవి మీ బైబిలును కూడా భర్తీ చేయకూడదు. మీ బైబిలును ఎన్నడూ విడిచిపెట్టవద్దు, ఒక సాక్ష్యాన్ని ఆచరణలో పెట్టడానికి. దేవుడు తరువాత మనల్ని తీర్పు తీర్చుకుంటాడు అనే టెస్టిమోనియల్స్ ఆధారంగా కాదు, కానీ బైబిలు ఆధార౦గా తీర్పు తీర్చును. టెస్టిమోనియల్స్ ప్రచురించడానికి మన౦ ఎ౦పిక చేసుకోవడ౦ వల్ల రచయితలను మన౦ నమ్మాలని కాదు.

 

వివేచనపై బోధనలో మేము ఇప్పటికే మీకు చెప్పినట్లుగా, దేవుడు తాను కోరుకునే వారిని ఉపయోగిస్తాడు, తన మహిమను ప్రకాశవంతం చేయడానికి లేదా తన పిల్లలతో మాట్లాడటానికి. ఒక వ్యక్తి సాక్ష్యమిస్తే, అతడు దేవుని బిడ్డ అని కాదు. సాతాను సేవ చేసిన వ్యక్తి అయినా వ్యక్తి యొక్క సాక్ష్యమైనా, లేదా స్వర్గం మరియు/లేదా నరకాన్ని చూసిన వ్యక్తి యొక్క సాక్ష్యం, మీరు కేవలం కథల ద్వారా దేవుడు మీకు ఇవ్వాలనుకుంటున్నదానిని మీరు పొందాలి, సాక్ష్యాదారణలు ఇచ్చే ప్రజలు దేవుని నుండి వచ్చినవారే అని నమ్మే ఉచ్చులో పడకుండా.

 

దేవుడు తన స౦దేశాలను ప౦పి౦చడానికి వస్తువులను, జ౦తువులను కూడా ఉపయోగి౦చగలడని జాగ్రత్తగా ఉ౦డ౦డి. మీకు ఒక ఉదాహరణగా బిలాము గాడిద ఉంది. సంఖ్యాకాండము అధ్యాయం 22 నుంచి ప్యాసేజీతో మీ మెమరీని రీఫ్రెష్ చేయనివ్వండి "…27గాడిద యెహో                 వా దూతను చూచి బిలాముతోకూడ క్రింద కూలబడెను గనుక బిలాము కోపముమండి తన చేతి కఱ్ఱతో గాడిదను కొట్టెను. 28అప్పుడు యెహోవా గాడిదకు వాక్కు నిచ్చెను గనుక అదినీవు నన్ను ముమ్మారు కొట్టితివి; నేను నిన్నేమి చేసితినని బిలాముతో అనగా 29బిలామునీవు నామీద తిరుగబడితివి; నాచేత ఖడ్గమున్నయెడల నిన్ను చంపియుందునని గాడిదతో అనెను. 30అందుకు గాడిదనేను నీదాననైనది మొదలుకొని నేటివరకు నీవు ఎక్కుచు వచ్చిన నీ గాడిదను కానా? నేనెప్పుడైన నీకిట్లు చేయుట కద్దా? అని బిలాముతో అనగా అతడులేదనెను. ..." సంఖ్యాకాండము అధ్యాయం 22:1-33.

 

దేవుడు బిలాముతో మాట్లాడటానికి ఉపయోగించిన గాడిద దేవుని నిజమైన సేవకుడు, లేదా దేవుని బిడ్డ కాదని మీరు నాతో అంగీకరిస్తే, మనం చదివిన వివిధ టెస్టిమోనియల్స్ దేవుడు మనకు ఇచ్చే వారు తప్పనిసరిగా నిజం కాదని అర్థం చేసుకోండి దేవుని సేవకులు, లేదా దేవుని పిల్లలు. హెచ్చరిక మీకు ఇప్పటి నుండి స్పష్టంగా ఉండాలి.

 

మేము ప్రచురించిన టెస్టిమోనియల్స్ చదివిన తర్వాత చాలా మంది తమ రచయితలపై కొంత పరిశోధన చేయడానికి అంతర్జాలంలో కి వెళ్లారు. వారు చూసిన విషయాలు వారికి షాక్ ఇచ్చాయి. సాక్ష్యావకా౦తకర్తలకు దేవుని జీవితవిధాన౦లో ఏమీ లేదని ప్రజలు గ్రహి౦చారు. రచయితలు యేసు క్రీస్తు సువార్త యొక్క నిజమైన అపవాదు. అవి కేవలం కుంభకోణానికి సంబంధించినవి. మాజీ సాతానువాదులు అని పిలవబడే దాదాపు అందరూ, స్త్రీ, పురుషులు తమను తాము దేవుని సేవకులుగా ప్రకటించుకున్నారు. ప్రతి ఒక్కరూ తమకు నచ్చిన బిరుదును తమకు తాముగా ఇచ్చారు. కొందరు తమను పాస్టర్, ఇతర సువార్తికులు, ఇతర ప్రవక్తలు అని పిలుస్తారు. మరికొ౦దరు తమను తాము అపొస్తలులమని పిలుచుకోవడానికి కూడా ధైర్య౦ గా ఉ౦టారు. కొ౦తమ౦ది పాస్టర్లుగా ప్రార౦భి౦చారు, కొన్ని నెలల తర్వాత వారు అపొస్తలులుగా మారారు, ఇప్పుడు వారు "బిషప్లు" అని పిలుచుకుంటారు.

 

వారు క్రీస్తు యొక్క ధ్వని సిద్ధాంతముతో సంబంధమూ లేని సువార్తను ప్రారంభించారు. వారిలో కొ౦తమ౦దిని చూసినప్పుడు, వారు ఒకప్పుడు యేసుక్రీస్తును ఎరిగినవార౦టే నమ్మడ౦ కష్ట౦గా ఉ౦టు౦ది; ప్రాపంచిక ంగా భిన్నంగా ఉంటాయి. వారు అన్ని రకాల నగలు మరియు మేకప్ ధరిస్తారు. మహిళలు తలపై విగ్గులు, బ్రెయిడ్స్ మరియు ఇతర అసహ్యకరమైన కేశాలంకరణ ధరిస్తారు. వారు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును కలుసుకున్నారని వారు చెప్పినప్పటికీ, దేవుని స్త్రీ బిడ్డ తనను తాను కప్పుకోవాలని, అంటే దేవుని సన్నిధిలో ఆమె తలని కప్పుకోవాలని వారికి తెలియదు. దేవుని స్త్రీ బిడ్డ మర్యాదగా దుస్తులు ధరించాలని, మేకప్, నగలు, ప్యాంటు మరియు ఇతర సమ్మోహన దుస్తులు వంటి సాతాను వేషధారణలను విస్మరించాలని వారికి తెలియదు.

 

స్త్రీలు దాదాపు అందరూ తమకు చర్చి పెద్దలు అనే బిరుదులను ఇచ్చారు, అంటే, వారంతా పాస్టర్, సువార్తికులు, ప్రవక్తలు, ఉపాధ్యాయులు, అపొస్తలులు అయ్యారు, స్త్రీని బోధించడానికి మరియు పురుషునిపై అధికారం తీసుకోవటానికి నిషేధించిన దేవుని వాక్యాన్ని తృణీకరించారు. దేవుని ప్రజలను తప్పుదారి పట్టించడానికి వారు సాతాను యొక్క నిజమైన సాధనంగా మారారు, ఎందుకంటే చాలామంది అజ్ఞానులు క్రైస్తవులు వారి సాక్ష్యాల వల్ల దేవుని పిల్లల కోసం తీసుకుంటారు. మీరు, దేవుని పిల్లలు, అది మీరు ఆశ్చర్యపరచవద్దు. దేవుని పనిలో గందరగోళాన్ని నాట్లు చేయడానికి ఇది మరొక సాతాను ప్రణాళిక. మనం వివేచన కోసం దేవుని అనుగ్రహించు లెట్.

 

మాజీ సాతానువాదులు అని పిలవబడే వారిలో ఒకరు సాతాను తన కోసం మొత్తం ఆభరణాల దుకాణాలను తెరవడానికి ముందుకొచ్చారని మీకు స్పష్టంగా తెలుపుతుంది, నగలను అమ్మడ౦ ద్వారా సాతాను మానవ రక్తాన్ని, ఆత్మలను స౦పాది౦చుకోవడానికి ఆమె అనుమతి౦చాల్సి వచ్చి౦దని ఆమె వివరి౦చి౦ది. నగలు కొనే వారందరూ నేరుగా సాతానుకు, అతని రాక్షసులకు బలైపోతారని సాతాను తనకు వెల్లడించాడని ఆమె మనకు చెబుతుంది. ఆభరణాలు, చీకటి ప్రపంచం నుండి దానిపై చేసిన బహుళ మంత్రాలకు కృతజ్ఞతలు, రాక్షసులను కలిగి ఉన్నాయని, మరియు ఎవరైనా నగలు కొన్నప్పుడు, అది వాస్తవానికి అతను కొన్న రాక్షసులు, మరియు వారి ఇంట్లో ఒకసారి, రాక్షసులు రాత్రి సమయంలో ఇంటి యజమానుల నుండి రక్తాన్ని తీసుకుంటారు ఆమె వెల్లడించింది. కాబట్టి ఆమె మీ కంటే మరియు నాకన్నా బాగా తెలుసు, ఆభరణాలలో వాటిని ధరించేవారిని మాత్రమే కాకుండా, అదే ఇంట్లో నివసించేవారిని కూడా ధరించే రాక్షసులు ఉన్నారు. కానీ మాజీ సాతాను అని పిలవబడే వ్యక్తిని చూసినప్పుడు మీరు ఆగ్రహానికి లోనవుతది. ఆమె ఎప్పుడూ అన్ని రకాల ఆభరణాలతో అలంకరించబడి ఉంటుంది, చాలా విపరీతమైనది కూడా. ఇది సువార్త యొక్క నిజమైన అపవాదు. సాతాను యొక్క ఏజెంట్ల కార్యకలాపాలలో ఒకటి సువార్తను అపవాదు చేయడం, ప్రజల మనస్సులను గందరగోళానికి గురిచేయడం, తద్వారా ప్రభువును అనుసరించాలనుకునేవారు గందరగోళానికి గురవుతారు.

 

సాక్ష్యాలను చదివిన వారు మరియు వారి రచయితలను ఇంటర్నెట్లో చూసి షాక్ అవుతారు, స్వర్గం మరియు / లేదా నరకాన్ని చూసినట్లు చెప్పుకునే వ్యక్తి, మరియు ప్రభువైన యేసును కూడా కలిసిన వ్యక్తి-క్రీస్తు, దేవుని వాక్యం బోధించే దానికి విరుద్ధంగా జీవించండి. సమాధానం చాలా సరళమైనది: అవి భగవంతుడి నుంచి వచ్చినవి కావు. కాబట్టి సాతానుకు సేవ చేసినవారికి మరియు యేసుక్రీస్తుకు మారినట్లు చెప్పుకునేవారికి అర్హత సాధించడానికి ఉపయోగించే "మాజీ సాతానువాదులు" లేదా "మాజీ సాతానువాదులు" అనే వ్యక్తీకరణలకు శ్రద్ధ వహించండి. మార్పిడులు కొన్ని నిజం. కాని మాజీ సాతానువాదులు సాధారణంగా సాతానువాదులు తప్ప మరేమీ కాదు. కాబట్టి దేవుని పిల్లలుగా మారువేషంలో ఉన్న సాతాను ఏజెంట్లచే మిమ్మల్ని మీరు మోసగి౦చకు౦డా ఉ౦డ౦డి. www.mcreveil.org వెబ్ సైట్ లో మీరు కనుగొనే "జ్ఞానం యొక్క అంశాలు" బోధనను సద్వినియోగం చేసుకోండి.

 

కాబట్టి ప్రియమైన, స్వర్గం, నరకం, చీకటి ప్రపంచం మొదలైన వాటి యొక్క అనేక సాక్ష్యాలు సత్యమని తెలుసుకోండి. వారి రచయితలు దేవుని నుండి కాకపోతే లేదా వారు దేవుని నుండి తప్పుకోవాలని ఎంచుకుంటే, టెస్టిమోనియల్స్ అబద్ధమని దానర్థ౦ కాదు. దేవుడు మనకు ఏమి చెప్పదలచుకున్నాడో మనకు వెల్లడించడానికి వాడే గాడిదలు ఇవే అని అర్థం చేసుకోండి. గాడిద బిలాముకు ఇచ్చిన స౦దేశ౦ దేవుని ను౦డి వచ్చి౦ది. స౦దేశ౦ నిజ౦గా దేవుని ను౦డి వచ్చి౦దనే వాస్తవ౦ గాడిదను దేవుని బిడ్డగా లేదా దేవుని సేవకునిగా చేయలేదు. గాడిద తన సందేశాన్ని బిలాముకు ఇచ్చి, గాడిదగా ఉండిపోయింది. బిలాము దేవుని ను౦డి స౦దేశాన్ని పొ౦దాడు, ఆయన లోబడడ౦ లేదా లోబడకు౦డ స్వేచ్ఛపొ౦దాడు. ఇవాళ మీరు కూడా అదే పరిస్థితి. గాడిదల ద్వారా ప్రభువు మనకు ఇచ్చే టెస్టిమోనియల్స్ అందుకున్న తర్వాత, మీరు పశ్చాత్తాపపడి, దేవునికి భయపడటానికి లేదా దేవునితో సరదాగా గడిపే ందుకు స్వేచ్ఛ కలిగి ఉంటారు.

 

ప్రియమైన సోదరులారా, ప్రియమైన మిత్రులారా, స్వర్గం మరియు / లేదా నరకాన్ని చూసిన వాస్తవం ఎవరినీ దేవుని బిడ్డగా చేయదని ఒకసారి గుర్తుంచుకోండి. సాతానును సేవి౦చి, తర్వాత యేసుక్రీస్తును కలుసుకున్నతర్వాత, ఎవ్వరినీ దేవుని బిడ్డగా చేయడు. యేసును అనుసరించడానికి తనను విడిచిపెట్టినట్లు చెప్పుకునే అనేక మంది సాతాను సేవకులు, వారి నిజమైన మాస్టర్ సాతాను వద్దకు తిరిగి వస్తారు. కాబట్టి టెస్టిమోనియల్స్ల్లో మీకు ఏది సహాయ౦ చేసి౦దో తీసుకో౦డి, కానీ రచయితలను పట్టించుకోవద్దు. మత్తయి 23:1-3లో యేసు మనకు సిఫారసు చేసినవిధంగా చేయండి "ప్పుడు యేసు జనసమూహములతోను తన శిష్యుల... తోను ఇట్లనెను 2శాస్త్రులును పరిసయ్యులును మోషే పీఠమందు కూర్చుండువారు 3గనుక వారు మీతో చెప్పువాటి నన్నిటిని అనుసరించిగై కొనుడి, అయినను వారి క్రియలచొప్పున చేయకుడి; వారు చెప్పుదురే గాని చేయరు."

 

మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును శాశ్వతమైన ప్రేమతో ప్రేమించు వారికందరికిని కృప కలుగును గాక.

 

ఆహ్వానం

 

ప్రియమైన సోదరులు మరియు సోదరీమణులు,

 

మీరు తప్పుడు చర్చిలు పారిపోయారు మరియు మీరు ఏమి చేయాలో తెలుసుకోవాలనుకుంటే, ఇక్కడ మీకు అందుబాటులో ఉన్న రెండు పరిష్కారాలు ఉన్నాయి:

 

1- మీ చుట్టూ దేవుని పిల్లలు మరికొందరు ఉన్నారా, వారు దేవునికి భయపడతారు మరియు సౌండ్ డాక్ట్రిన్ ప్రకారం జీవించాలని కోరుకుంటారు. మీరు దానిని కనుగొంటే, వాటిని చేరడానికి సంకోచించకండి.

 

2- మీరు దానిని కనుగొనలేకపోతే, మరియు మాకు చేరాలని కోరుకుంటే, మా తలుపులు తెరవబడతాయి. ఈ బోధలు బైబిలుకు అనుగుణ౦గా ఉన్నాయని మీకు భరోసా ఇవ్వడానికి, ప్రభువు మాకు ఇచ్చిన బోధలన్నింటినీ మొదట చదవ౦డి, www.mcreveil.org మా వెబ్ సైట్లో చూడవచ్చు. మీరు వాటిని బైబిలుకు అనుగుణ౦గా కనుగొని, యేసుక్రీస్తుకు లోబడడానికి, ఆయన వాక్యఆవశ్యకతలకు అనుగుణ౦గా జీవి౦చడానికి సిద్ధ౦గా ఉ౦టే, మేము మీకు ఆనందం తో అంగీకరిస్తాము.

 

ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కృప మీకు తోడైయుండును గాక!

 

మూలం & సంప్రదింపు:

వెబ్ సైట్: https://www.mcreveil.org
ఇ-మెయిల్: mail@mcreveil.org

ఈ పుస్తకాన్ని పిడిఎఫ్ లో డౌన్ లోడ్ చేసుకోవడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.