క్షయమైన ఆహారముకొరకు కష్టపడకుడి గాని నిత్యజీవము కలుగ జేయు అక్షయమైన ఆహారముకొరకే కష్టపడుడి; మనుష్య కుమారుడు దానిని మీకిచ్చును, ఇందుకై తండ్రియైన దేవుడు ఆయనకు ముద్రవేసియున్నాడని చెప్పెను. యోహాను సువార్త 6:27

కాగా నా ప్రియ సహోదరులారా, మీ ప్రయాసము ప్రభువునందు వ్యర్థముకాదని యెరిగి, స్థిరులును, కదలనివారును, ప్రభువు కార్యాభివృద్ధియందు ఎప్పటికిని ఆసక్తులునై యుండుడి. 1కొరింథీయులకు 15:58
ప్రియమైన సోదరులు మరియు సోదరీమణులు,

ఈ బోధన మరింత వివరంగా అభివృద్ధి చెందడానికి వేచి ఉండగా, ఇది ఇప్పటికే ఈ క్రింది బోధనలలో కవర్ చేయబడిందని తెలుసుకోండి:

 

ఆధ్యాత్మిక విమోచన

అనారోగ్యం మరియు ఆహారం

"ఆరోగ్య " విభాగంలో వ్యాసాలు మరియు టెస్టిమోనియల్స్


             ఇదిగో త్వరగా వచ్చుచున్నాను. వానివాని క్రియచొప్పున ప్రతివాని కిచ్చుటకు నేను సిద్ధపరచిన జీతము నాయొద్ద ఉన్నది. ప్రకటన గ్రంథము 22:12

మీరు చేసిన కార్యమును, మీరు పరిశుద్ధులకు ఉపచారముచేసి యింకను ఉపచారము చేయుచుండుటచేత తన నామమును బట్టి చూపిన ప్రేమను మరచుటకు, దేవుడు అన్యాయస్థుడు కాడు. హెబ్రీయులకు 6:10