Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời.
Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời. Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đă làm nên
mà không bởi Ngài. Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người. Giăng 1:1-4

Chào mừng bạn đến mcreveil.org


LINH HỒN CỦA MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐĂ CHẾT RA KHỎI CƠ THỂ ANH TA


             
             
     
     
       Đi đến trang web      
     
   
   
     
   
   
             Hỡi Đức Giê-hô-va, lời Ngài được vững lập đời đời trên trời. Thánh Thi 119:89
Lời Chúa là ngọn đèn cho chơn tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi. Thánh Thi 119:105

Các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi.Giăng 8:32